Forligs-ABC

Hvad forliget fra Forligsinstitutionen betyder for Frie Skolers Ledere

Der er otte elementer i den generelle del af CFU-forliget (Centralorganisationernes Fællesudvalg), som betyder noget for løn- og arbejdsforholdene for lederne på de frie skoler.

1. Overenskomst for tre år
Overenskomsten gælder for de næste tre år – fra 1. april 2018 til 31. marts 2021.

Forliget udgør den generelle del af CFU-forliget, mens de mere specifikke forhold er blevet aftalt gennem organisationsforhandlinger.

Så partnerne er kommet overens på mange konkrete områder.

Resultatet vil sammen med den generelle del udgøre det samlede CFU-forlig.

2. Generelle lønstigninger
Den samlede økonomiske ramme for aftaleperioden udgør 8,10 %. Hvad det konkret betyder for dig, kan du se af vedlagte beregning: Sådan stiger din løn efter den nye overenskomst.

De generelle lønstigninger udmøntes således i perioden:

I procent per år 2018 2019 2020 2021 I alt OK18
Generelle lønstigninger 1,30 2,16 1,46 0,68 5,60
Skøn over lønudviklingen de kommende år 0,33 0,02 0,02 0,10 0,47
Generelle lønstigninger inkl. skøn for reguleringsordningen 1,63 2,18 1,48 0,78 6,07

3. Reguleringsordning fortsætter
Med aftalen videreføres den såkaldte Reguleringsordning, og det betyder yderligere indkomst-stigninger – hvor store kan du også se af vedlagte beregning: Sådan stiger din løn efter den nye overenskomst.

I modsætning til i overenskomstperioden 2015-2018 er der hverken aftalt suspension af reguleringsordningen eller et privatlønsværn. Reguleringsordningen er med andre ord aftalt på samme måde som før OK15. Fremadrettet vil parterne dog undersøge, om Danmarks Statistiks nye lønindeks kan bruges som grundlag for reguleringsordningen.

4. Flere penge til Kompetenceudviklingsfond

Skolerne får med den nye aftale en ny og større fond til individuel kompetenceudvikling, og det får de frie skoler glæde af.

Det sker, fordi den såkaldte ”partsfælles kompetenceindsats” omlægges, og midlerne fra FUSA og den eksisterende kompetencefond overføres til den nye kompetencefond.

I nyhedsbrevet for Frie Skolers Ledere fortalte vi for et år siden, hvordan I kan søge penge til et udviklingsforløb for jeres ansatte – eller jer selv. Fondens midler kan målrettes medarbejderudvikling – også på de frie skoler –  frieskolersledere.dk/udvikling

5. Psykisk arbejdsmiljø– lederuddannelse

Skolelederne – også på de frie skoler – får nu mulighed for at tage en frivillig lederuddannelse i at forebygge og håndtere psykisk arbejdsmiljø. Uddannelsen skal dog først udvikles i løbet af overenskomstperioden.

6. Bedre Gruppeliv

Du får 50 procent mere, hvis du bliver kritisk syg. Med en ny aftale for Gruppelivsordningen forhøjes forsikringssummen ved kritisk sygdom fra 100.000 kr. til 150.000 kr.

Samtidig forhøjes forsikringssummen ved dødsfald med næsten 15 procent – fra 370.000 kr. til 425.000 kr.

7. Mere tjenestefrihed

Aftalen om ”tjenestefrihed af familiemæssige årsager” udvides nu til også at omfatte ret til løn i op til 5 dage pr. barn årligt for ledere eller medarbejdere, hvis børn modtager ambulant behandling i stedet for hospitalsindlæggelse, og som kræver medarbejderens tilstedeværelse.

Endvidere gives der ret til fravær uden løn til medarbejdere, der iht. lov om social service ansættes af kommunen til at passe en nærtstående i hjemmet.

8. Ny ferieaftale

Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som parterne er enige om at implementere ved at indgå en ny ferieaftale med tilførende vejledning.

Samtidig har parterne aftalt, at de særlige feriedage videreføres efter de nugældende regler.

 

Der er også andre elementer i forliget, men dem har vi ikke medtaget her.