Organisationsaftale

 – for ledere og mellemledere ved frie grundskoler, private gymnasiers grundskoleafdelinger samt efterskoler og frie fagskoler

§ 1. Organisationsaftalens dækningsområde
Organisationsaftalen omfatter ledere ved frie grundskoler, private gymnasiers grundskoleafdelinger, kostskolers boafdeling samt efterskoler og frie fagskoler.

§ 2. Løn
Lønnen for øverste leder aftales mellem bestyrelsen og lederen inden for det fastsatte interval, jf. §§ 3 og 4. Den samlede løn fastsættes bl.a. ud fra skolens størrelse og kravene til stillingen.

Stk. 2. Øvrige ledere indplaceres på basisløntrin, jf. § 3, stk. 4, og § 4, stk. 4. Bestyrelsen/øverste leder og lederen kan herudover forhandle tillæg under hensyntagen til lederens erfaring og ansvarsområde.

Stk. 3. Regulering af lønnen kan ikke gøres til genstand for fagretlig behandling.

Stk. 4. Lønnen reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved overenskomstfornyelserne eller udmøntes via en generel reguleringsordning.

Stk. 5. Hvis den enkelte leder ønsker det kan vedkommende lade sig bistå i lønforhandlingen af en repræsentant fra LC Lederforum.

§ 3. Lønniveau på frie grundskoler, private gymnasiers grundskoleafdelinger og kostskolers boafdeling

Elevtallet opgøres hvert år den 5. september (jf. Undervisningsministeriets tilskudssystem).

Stk. 2. Lønintervaller for stillinger som øverste leder for skolen og for afdelingsinspektører ved private grundskoleafdelingen:

Skoler med                                                        Intervalløn grundbeløb 2012
99 elever og derunder kr. 370.657 – 440.516
100-349 elever kr. 406.272 – 486.616
350-699 elever kr. 441.887 – 531.405
700 elever og derover kr. 441.887 – 586.453

Cirkulærebemærkning til § 3. stk. 3:

Ved lønfastsættelsen på kombinerede frie grundskoler og efterskoler lægges det samlede elevtal til grund for lønindplaceringen

Stk. 3. Til stillinger som øverste leder ved skoler med kostafdeling forhøjes de i stk. 2 nævnte intervaller bund og top med følgende beløb:

Skoler med Intervallets bund Intervallets top
Under 25 kostelever kr.35.388 kr. 26.213
25 til 59 kostelever kr.52.426 kr. 43.252
60 kostelever og derover kr. 70.776 kr. 61.601

Stk. 4. Basisløntrin for mellemledere herunder viceinspektører og afdelingsinspektører

 

Skoler med Basisløntrin grundbeløb 2012
349 elever og derunder kr. 353.510
Over 350 elever kr. 396.929

 

§ 4. Løn efterskoler og frie fagskoler
Skolestørrelsen ved efterskoler og frie fagskoler er angivet i antal årselever.

Stk. 2. Ved skoler, der af Undervisningsministeriet er godkendt til at udbyde et samlet særligt undervisningstilbud til elever med særlige behov, indgår hver af disse elever med en vægt på 1,5 ved indplacering i lønintervallerne.

Stk. 3. Lønintervaller for stillinger som øverste leder:

Skoler med  Intervalløn
99 årselever og derunder kr. 423.420 – 495.899
100 – 249 årselever kr. 458.908 – 531.387
250 årselever og derover kr. 494.513 – 566.992

Cirkulærebemærkning til § 4. stk. 3:

Ved lønfastsættelsen på kombinerede frie grundskoler og efterskoler lægges det samlede elevtal til grund for lønindplaceringen. Det vægtede elevtal ved grundskolen indgår dog kun med halvdelen.

Stk. 4. Basisløntrin for mellemledere ved efterskoler og frie fagskoler

Skoler med Basisløntrin grundbeløb 2012
99 årselever og derunder kr. 370.554
Over 100 årselever kr. 396.929

 

§ 5 Engangsvederlag
Ud over lønnen efter § 3 og 4 kan bestyrelsen efter drøftelse med den enkelte leder/mellemleder fastsætte engangsvederlag.

Engangsvederlag kan f.eks. ydes som:

  1. Resultatløn
  2. Honorering af særlig indsats

§ 6. Varige og midlertidige tillæg

Ud over lønnen efter § 3, stk. 4, og § 4, stk. 4, kan bestyrelsen og lederen/mellemlederen aftale varige og midlertidige tillæg for lederens varetagelse af særlige funktioner eller honorering for kvalifikationer og personlige faglige kompetencer, der er relevante for den pågældende leders varetagelse af stillingen.

§ 7. Skift mellem intervaller

Skift fra et lavere interval til et højere interval, jf. § 9 og § 10, som følge af højere (års)elevtal sker, når skolen i 2 skoleår i træk har haft et højere (års)elevtal, som mindst svarer til antallet af (års)elever i det højere interval.

Stk. 2. Ved fald i (års)elevtal (med deraf følgende nedrykning til et lavere interval) bevarer lederen sin hidtidige aflønning som en personlig ordning, såfremt lønnen overstiger maksimumsgrænsen i det lavere interval.

Cirkulærebemærkninger § 12, stk. 2: Såfremt en skole et enkelt år har et lavere (års)elevtal, der resulterer i nedrykning til et lavere interval, og det følgende år igen opnår et (års)elevtal, der svarer til det højere interval, ses bort fra 2-årsreglen i § 12, stk.1.

§ 8. Pension

Skolen indbetaler pensionsbidrag til Lærernes Pension.

Stk. 2. Pensionsbidraget udgør 17,3 pct. af den aftalte løn. Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være lederens eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

§ 9. Pension for ansatte med medlemskab af en statsgaranteret pensionsordning

Vilkårene for ledere og mellemledere med medlemskab af en statsgaranteret pensionsordning er aftalt i protokollat til denne aftale, jf. bilag 1 og 2.

§ 10. Særlige vilkår

Ledere, der umiddelbart forud for ansættelse efter organisationsaftalen har været forudlønnet, bevarer retten til dette.

Stk. 2. Ledere, der den 31. juli 1995 havde længere opsigelsesvarsler end funktionærlovens, bevarer de hidtidige krav på opsigelsesvarsler og eventuelt krav på rådighedsløn, så længe den pågældende er ansat ved skolen. Den enkelte kan dog vælge at overgå til denne organisationsaftales regler om opsigelse med deraf følgende mulighed for at få udbetalt fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a.

 § 11. Opsigelse

Ved afskedigelse og bortvisning gælder §§ 16-19 i Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010.

§ 12. Overgangsordning

Overgang til ansættelse efter denne organisationsaftale for allerede ansatte ledere og mellemledere sker ved aftalens ikrafttræden.

Stk. 2. Ved overgangen til denne organisationsaftale skal lederens nye samlede løn mindst svare til den samlede faste løn forud for overgangen. Såfremt lederen ved overgang til det nye løninterval eller basisløntrin opnår en løn inklusiv eventuelle varige tillæg, som er lavere end den hidtidige faste løn inklusiv varige tillæg, udlignes forskellen med et personligt udligningstillæg. Tillægget er pensionsgivende i det omfang, tillægget erstatter hidtidige pensionsgivende løndele. Midlertidige tillæg videreføres på hidtidige vilkår.

§ 13. Ikrafttræden og opsigelse

Inden for denne organisationsaftales dækningsområde træder denne aftale i stedet for:

  • organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler af 2016, jf. Modst nr. 008-16
  • protokollater om arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler, jf. Modst nr. 009-16
  • protokollater om arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt frie fagskoler, jf. Modst. nr. 010-16.

Stk. 2. Organisationsaftalen har virkning fra den 1. januar 2019 og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts 2021.

 

København, den

 

LC                                                Finansministeriet