Anbefalinger til lokale aftaler om arbejdstid

Lokalaftaler om arbejdstid for lærere i forbindelse med nedlukning af efterskoler

Onsdag aften d. 11. marts 2020 meddelte statsministeren, at skolerne i Danmark skulle lukke ned. Efterskolerne sendte derfor eleverne hjem, og lærerne arbejder hjemmefra med nødundervisning i videst muligt omfang. Perioden er efterfølgende blevet forlænget til foreløbig d. 13. april 2020.

Aftale om visse ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse med COVID-19

D. 26. marts 2020 indgik overenskomst- og aftaleparterne på statens område ovenstående aftale, som betyder, at medarbejdere skal afvikle så meget frihed som overhovedet muligt i den kommende nedlukningsperiode fra mandag d. 30. marts 2020 og frem til den 13. april 2020.

Målet med aftalen er at udnytte nedlukningsperioden til at få ferie- og frihedspuklen afviklet, så alle medarbejdere i staten er parate til at arbejde, når de engang vender tilbage til en almindelige hverdag. Frihed betyder feriedage, særlige feriedage og afspadsering.

Aftalen giver arbejdsgiverne mulighed for at pålægge medarbejderne at holde op til fem dage af den frihed, de har tilbage i indeværende ferieår i perioden fra den 28. marts til den 13. april 2020. Dagene skal afvikles som hele dage og i denne nedlukningsperiode – det vil sige senest 13. april. Der kan ikke anvendes feriedage eller særlige feriedage på forskud fra det kommende ferieår.

Aftalen vil få begrænset betydning for lærerne på landets efterskoler.

For det første har de færreste lærere ferie til gode i indeværende ferieår frem til 30. april 2020. Der kan ikke tages forskud på de 16,64 feriedage, der skal afvikles til sommer 2020. For det andet skal langt de fleste lærere passe deres arbejde og fjernundervise.

Såfremt der er lærere, der har særlige feriedage til gode for indeværende ferieår (optjent i 2018) vil disse dage kunne pålægges til afvikling med ned til én dags varsel. Dette gælder også selvom dagene måtte være aftalt til senere afvikling eller, der var aftalt udbetaling ved ferieårets udgang d. 30. april 2020. En lærer, der bliver bedt om at afvikle særlige feriedage skal holde hele dagen fri, og hverken arbejde eller stå til rådighed denne dag.

Afspadsering er ikke et særlig anvendt begreb på efterskoler, da lærere arbejder under en årsnorm. Det er derfor sjældent, at lærere har en egentlig afspadseringssaldo, der kan anvendes til pålagt afspadsering.

Omlægning af lærernes arbejdstid

Under denne ekstraordinære nedlukning har der været usikkerhed om, hvordan arbejdstiden for undervisere skal opgøres. Først fredag d. 20. marts 2020 har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen på Centralorganisationernes Fællesudvalgs opfordring svaret, at medarbejderens arbejdstid udgør den planlagte arbejdstid. Hvis medarbejderen helt eller delvist ikke kan præstere det antal timer, medarbejderen skulle have arbejdet den pågældende dag, godskrives læreren differencen. Såfremt der arbejdes mere end den planlagte arbejdstid, er det den præsterede tid, der medregnes. Dette gælder for perioden fra hjemsendelsen til og med d. 29. marts.

For den forlængede hjemsendelsesperiode fra 30. marts til d.13. april er der fortsat ikke nogen endelig afklaring på om, det fortsat er den planlagte arbejdstid, der medregnes, eller om noget andet gør sig gældende. Frie skolers Lærerforening, Frie Skolers Ledere og Efterskoleforeningen er – uagtet hvilken melding, der måtte komme fra de centrale parter – enige om, at det på den enkelte efterskole kan give mening at finde lokale løsninger i den helt særlige situation vi befinder os i. Foreningerne har derfor i fællesskab udarbejdet nogle anbefalinger til drøftelserne mellem lærernes tillidsrepræsentant og skolens ledelse.

Anbefaling fra Efterskoleforeningen, Frie Skolers Ledere og Frie Skolers Lærerforening

Frie Skolers Lærerforening, Efterskoleforeningen og Frie Skolers Ledere er enige om, at der på efterskolerne kan være nogle udfordringer i forhold til særlige aktiviteter, som var planlagt til, men af gode grunde ikke kan gennemføres i nedlukningsperioden, samt at der kan være behov for at følge op overfor eleverne på den nuværende årgang, når de vender tilbage til skolen.

Det er derfor foreningernes opfattelse, at det kan give god mening for TR og ledelse i fællesskab lokalt at afsøge mulighederne for finde en løsning, som kan tilgodese både skole og ansatte bedre, end de centralt fastsatte udmeldinger og i stedet indgå lokal aftale herom. I tilfælde af, at skolen ingen TR har, så kan skolen rette henvendelse direkte til Frie Skolers Lærerforening for en forhandling.

Hvis lærernes tillidsrepræsentant og ledelsen bliver enige om at lave en lokalaftale, der adresserer udfordringerne, anbefaler vi i fællesskab, at det sker inden for nedenstående rammer. Rammerne fraviger de centrale regler på følgende måder:

 • Respekterer allerede indgåede lokalaftaler (pkt. 1 nedenfor)
 • Sætter et rimeligt maks. på, hvor mange timer, som omlægges i perioden 30. marts til 13. april2020, hvor det er muligt at oplægge omlægge arbejdstimer (pkt. 2 nedenfor)
 • Muliggør omlægning af timer knyttet til særlige aktiviteter (anderledes uger) også for den periode(fra hjemsendelsen til d. 29. marts 2020), hvor timer ellers ikke kan omlægge. (pkt. 3 nedenfor)
 1. Lokalaftaler, der er indgået i anledning af nedlukningen forud for de centrale parters udmelding om opgørelsen af arbejdstiden i nedlukningsperioden, er gældende, men kun hvis de genbekræftes af TR og ledelsen. Aftalerne skal desuden genbekræftes eller genforhandles, hvis der atter kommer ændrede vilkårsændringer fx udmeldinger om arbejdstid fra regeringen eller de centrale parter. Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen vil gøre opmærksom på det, såfremt der kommer sådanne ændrede vilkårsændringer fra regeringen eller de centrale parter.
 2. For perioden fra og med d. 30. marts til og med d. 13. april 2020 omlægges maksimalt op til 22,2 timer for den enkelte lærer. Timetallet reguleres i forhold til beskæftigelsesgraden. Såfremt dette sker, skal læreren senest dagen i forvejen gøres bekendt med præcis hvilke timer, der omlægges med en præcisering af, at læreren i de angivne timer ikke skal udføre arbejde eller stå til rådighed for skolen. Timerne kan anvendes til undervisning, forberedelse, tilsyn, særlige aktiviteter mv. efter nedlukningsperioden er afsluttet og frem til skoleårets afslutning. Timerne kan også anvendes senere i selve nedlukningsperioden.
 3. Såfremt læreren før hjemsendelsesperioden var planlagt med helt særlige aktiviteter (anderledes uger eller dage), der ikke blev gennemført pga. af hjemsendelsen, kan særlige timer afsat hertil ud over 37 timer pr uge/7,4 timer pr. dag omlægges, såfremt timerne efterfølgende anvendes til samme aktivitet (eksempelvis en lejrskole, et musicalarrangement, gymnastikopvisninger, møde med kommende elever eller andet).Dette gælder for hele hjemsendelsesperioden, også for særlige aktiviteter planlagt til afvikling i den første hjemsendelsesperiode fra 11. marts – 29. marts.
  Der kan dog – ud over de i punkt 2 omlagte timer – maksimalt omlægges yderligere op til 37 timer for den særlige aktivitet.
 • For perioden frem til 29. marts er det en forudsætning, at der er tale om timer, som læreren rent faktisk ikke har præsteret til andre opgaver.
 • For perioden fra 30. marts-13. april er det herudover en forudsætning, at læreren senest dagen i forvejen gøres bekendt med hvilke timer, der omlægges, med en præcisering af, at læreren i de angivne timer ikke skal udføre arbejde eller stå til rådighed for skolen. I denne periode kan der ud over de op til 37 timer for aktiviteten suppleres med 22,2 timer som nævnt i punkt 2, således at der samlet kan omlægges op til 22,2 + 37 = 59,2 timer. Timetallene reguleres i forhold til beskæftigelsesgraden.For den enkelte lærer kan der for særlige aktiviteter højst omlægges 37 timer. Almindeligt aftentilsyn og weekendvagter er ikke særlige aktiviteter.
 1. Ved tilbagekomsten efter nedlukningen udarbejdes der en plan til læreren for den resterende del af skoleåret, så det fremgår, hvordan arbejdstiden er opgjort ud fra den lokale aftale.
 2. Den indgåede lokalaftale gælder alene for indeværende skoleår.

Det bemærkes, at reglerne om fridage og hviletid, herunder lokale aftaler herom, gælder både i nedlukningsperioden, og når skolen genåbner.

Det bemærkes, at når skoleåret afsluttes, skal lærernes arbejdstid opgøres efter gældende regler. Dette medfører, at eventuel undertid udgår, og læreren modtager sin sædvanlige løn. Eventuel overtid udbetales eller overføres efter gældende regler med tillæg af 50%.

Underskrevet den 29. marts 2020

Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskoleforeningen Brian Bastiansen, formand for Frie Skolers Ledere