Til skolens bestyrelsen – værd at vide om lederløn

Information om lederløn på de frie skoler

Løn til ledere – hvad gør man?

I denne folder har vi samlet de informationer og værktøjer, skolebestyrelserne skal bruge for at lave lønaftaler for skolens ledere.

Systemet er fleksibelt, så hver skole kan vælge en lokal lønpolitik til både at fastholde nuværende og rekruttere nye ledere. Alle de frie skoler er med i samme lønsystem, hvilket hjælper bestyrelsen og skolens ledelse til at gennemskue, hvad en rimelig løn er i relation til de lokale forhold.

På skoleforeningernes hjemmesider – samt Frie Skolers Lederes hjemmeside – finder du de skemaer, løntabeller og vejledning, du skal bruge til at lave aftaler om lederløn.

For nogle løntillæg gælder særlige regler, som er beskrevet i ”Bemyndigelsesskrivelsen” fra Undervisningsministeriet. Find denne på hjemmesiden under “Løn & Ansættelse”.

Fælles og fleksibelt lønsystem

Lønsystemet skal først og fremmest skabe sammenhæng mellem stillingens aflønning og det konkrete stillingsindhold og ansvarsområde, herunder kvalifikationskrav eller andre krav
til stillingen.

Øverste leder: find lønintervallet

For de øverste ledere er der er et interval, lønnen skal ligge indenfor, uanset hvilken skoletype, man er leder på. Lønintervallerne afhænger kun af skolens størrelse /elevtal, og man kan let finde ud af, hvilket interval lønnen for øverste leder skal ligge i ved at bruge løntabellerne på Frie Skolers Lederes hjemmeside.

Skolens øvrige ledere: basislønnen ligger fast

For de øvrige ledere er basislønnen ikke til forhandling, men fastlagt påforhånd.

Inden lønforhandlingen kan man slå op i løntabellen for basisløn og finde det relevante basisløntrin, der kun afhænger af skolens størrelse /elevtal.

I lønforhandlingen forhandler I så i stedet varige og midlertidige løntillæg samt engangsvederlag for øvrige ledere.

Midlertidige og varige løntillæg

Alle ledergrupper kan forhandle et løntillæg ud over deres grundløn. Løntillægget kan eventuelt være midlertidigt, hvis opgaverne skal løses i en bestemt periode.

For øvrige ledere kan tillægget også være et fast, varigt løntillæg, hvis det er for opgaver og særlige funktioner, som fortsat vil være en del af stillingen, eller hvis det er en honorering for særlige kvalifikationer og faglige kompetencer.

Vederlag for særlig indsats

Hvis øverste leder eller de øvrige ledere har enkeltopgaver, der ligger ud over det sædvanlige i jobbet, kan man aftale en ekstra honorering.

Eksempler på opgaver, der kan udløse en ekstra honorering:

 • Nye pædagogiske indsatsområder
 • Vedligeholdelse og udvikling af skolens profil
 • Nye elevgrupper

Aftale om resultatløn

Resultatløn betyder, at øverste leder eller de øvrige ledere aftaler et antal konkrete mål for skolen for en periode på eksempelvis 3-5 år. Husk at aftalerne skal fornyes hvert år. I kan også aftale, at det udløser et beløb at nå årlige delmål på vej mod et langsigtet mål.

Eksempler på emner der kan udløse resultatløn:

 • Pædagogisk udvikling
 • Skolens økonomi
 • Skolens elevtal
 • Personalepolitiske mål
 • Øget synlighed i lokalområdet

Bestyrelsen har mulighed for at aftale endnu større engangsvederlag end rammen, hvis I ansøger ministeriet om det. Vederlaget må først udbetales, når ministeriet har imødekommet ansøgningen.

Lønpolitik for ledere

Det gør det lettere for både ledere, bestyrelse og nye kandidater, hvis I på skolen aftaler en generel lønpolitik for ledere, der er tilpasset lige præcis jeres skole og de lokale forhold.

En lønpolitik beskriver, hvordan skolens strategi og målsætning spiller sammen med ledernes lønforhold, så skolen kan tiltrække de ledere, den har brug for. Bestyrelsen kan lade sig inspirere af principperne fra overenskomsten, der sigter mod:

 • Fortsat løn- og kompetenceudvikling for den enkelte leder
 • Grundløn, som også fremadrettet matcher stillingens indhold
 • Løntillæg, der understøtter lønpolitikkens formål og tager højde for skolens og lederens øvrige omstændigheder i forhold til stillingen.

Skolens bestyrelsen er velkommen til at kontakte skoleforeningerne eller Frie Skolers Ledere såfremt man ønsker yderligere oplysninger om lønforholdene for ledere på de frie skoler.

Frie Skolers Ledere
Snaregade 10A, 1205 København K
Tlf. 30 32 63 89 info@fsleder.dk