Udmeldelse

Sådan melder du dig ud

Vores udmeldelsesvarsel er løbende måned plus 1 måned. Du er udmeldt ved månedens udgang. (Melder du dig fx ud den 16. februar er du medlem resten af februar og marts. Du er dermed udmeldt ved udgangen af marts).

Hvis du ønsker at udmelde dig af Frie Skolers Ledere, skal du sende en skriftlig udmeldelse til info@fsleder.dk

Hvis du i forbindelse med jobskifte ønsker at blive overflyttet til ét af følgende fagforbund; Skolelederforeningen, Uddannelseslederne eller Frie Skolers Lærerforening, træder udmeldelsen i kraft pr. den 1. i  måneden.

Medlemmer, der overgår til pension eller efterløn kan overføres til Frie Skolers Lederes særlige pensionistgruppe uden stemmeret og med særligt kontingent, der fastsættes på Frie Skolers Lederes årlige generalforsamling.

Vær opmærksom på

Du går glip af fordele

Hvis du melder dig ud af Frie Skolers Ledere, bevarer du ikke retten til foreningens medlemstilbud eksempelvis medlemslån og frivillig gruppelivsforsikring mm.

Du får ikke rådgivning og hjælp

Som medlem betaler du til sekretariatet, så når du melder dig ud, mister du muligheden for hjælp fra os. 

Hvornår kan du ikke melde dig ud

Det er ikke muligt for pensionister at genindmelde sig efter eventuel udmeldelse, men det er muligt at annullere sin udmeldelse.

Du kan ikke melde dig ud af foreningen, hvis der er varslet hel eller delvis konflikt for foreningens medlemmer.

Hvis du ikke betaler

Hvis du ikke har betalt kontingent senest en måned efter, at vi har sendt en rykker, slettes du som medlem. Du kan blive medlem igen, når du har betalt din restance, eller har aftalt en afviklingsordning med os.

Hvis du skal flytte eller har fået nyt job

Hvis du flytter eller skifter job, skal du huske at rette din folkeregisteradresse eller dit ansættelsessted på ”MIN SIDE” på hjemmesiden.