Tips til at forhandle løn

Sådan forhandler du din egen løn

– Gældende fra 1. januar 2019

Som leder står man i den dobbeltrolle, at man skal varetage både skolens økonomiske interesser og sin egen interesse i at få en passende løn.
Det er ikke altid lige let. Denne pjece giver både konkrete tips og gode argumenter for en passende løn. Og husk, at det også er i skolens og bestyrelsens interesse, at lederlønnen har et passende niveau.

Vi anbefaler, at du kontakter sekretariatet, før du forhandler løn – gerne i god tid, så vi
kan komme med endnu flere input og argumenter. Du kan også altid kontakte os for at få
et løntjek.

Er du nyansat leder, er vi også klar. Målet er selvfølgelig, at du skal have den bedst mulige løn allerede fra din første dag på arbejde. Vi kan også hjælpe med et udkast til en samlet lønaftale. Nogle ting er hensigtsmæssige at formulere på en bestemt måde rent juridisk, og vi har standardformuleringer for de
fleste forhold, som gør det let at lave en aftale.

En grundtanke i de frie skolers lønsystem for ledere er at skabe en gennemskuelig sammenhæng mellem lederjobbet og lønnen. I denne folder har vi samlet en række gode
råd til, hvordan det gøres bedst muligt.

Læs op på reglerne

Ledernes lønsystem gælder både for øverste leder og øvrige ledere. Systemet er fleksibelt, så hver skole kan vælge en lokal lønpolitik til både at fastholde nuværende og
rekruttere nye ledere.

Første skridt er at læse op på reglerne, så du kender dine rettigheder og muligheder, inden du møder op til lønforhandlingen med bestyrelsen eller din nærmeste leder.

Alle de frie skoler er med i samme lønsystem, hvilket hjælper både dig og bestyrelsen til at gennemskue, hvad en rimelig løn er for de arbejdsopgaver, du har. På foreningens hjemmeside, under ”Løn & Ansættelse” og ”Skemaer og hjælp til lederløn”, finder du skemaer for lønintervaller for øverste leder, basisløntrin for øvrige ledere, og mulighederne for løntillæg.

Her finder du også formularer til aftaler om lederløn, som er tilpasset de forskellige skoletyper og stillingskategorier.

For nogle løntillæg gælder særlige regler, som er beskrevet i ”Bemyndigelsesskrivelsen” fra Undervisningsministeriet.

Er du i tvivl om, hvordan du bruger skemaerne, kan du altid få hjælp af vores lederkonsulent.

Øverste leder: Find dit løn interval

For de øverste ledere er der er et interval, lønnen skal ligge indenfor, uanset hvilken skoletype, du er skoleleder på. Lønintervallerne afhænger kun af skolens størrelse /elevtal. Det kan du altså tage med til din bestyrelse og fortælle dem, at det er inden for dette minimum og maksimum, I skal blive enige om en passende grundløn. Du kan desuden bruge lønforhandlingen til at forhandle midlertidige løntillæg og engangsvederlag.

Skolens øvrige ledere: Basislønnen ligger fast, så gå efter løntillæg

Er du mellemleder eller anden type leder, er din basisløn slet ikke til forhandling. Så allerede inden lønforhandlingen kan du slå op i løntabellen og finde dit basisløntrin, der kun afhænger af skolens størrelse /elevtal. I stedet kan du bruge lønforhandlingen til at forhandle varige og midlertidige løntillæg samt engangsvederlag.

Tips til at forhandle løntillæg:

 • Skriv ned, hvilke af dine opgaver, der ligger ud over det normale i din lederstilling.
 • Snak med lederkollegaer på andre skoler om, hvad de har forhandlet hjem af tillæg for lignende opgaver.
 • Kontakt lederkonsulenten i Frie Skolers Ledere og lad os sammen komme med et udspil til, hvilke løntillæg du kan forhandle hjem.

Tips til at få ekstrahonorering for en særlig indsats:

Hvis du som leder eller mellemleder har enkeltopgaver, der ligger ud over det sædvanlige i jobbet, kan du forhandle dig til en ekstra betaling. Det er et engangsvederlag, som på
lønsprog hedder en ”særlig aftale om vederlag for særlig indsats”.

Eksempler på opgaver, der kan udløse en ekstra honorering:

 • Nye pædagogiske indsatsområder
 • Vedligeholdelse og udvikling af skolens profil
 • Nye elevgruppe

Tips til at få resultatløn for at nå dine mål

Resultatløn betyder, at du som leder eller mellemleder aftaler et antal konkrete mål for skolen for en periode på eksempelvis 3-5 år. Husk at aftalerne skal stadig fornyes hvert år.
Hvis du og skolen når målene, udløser det ekstra penge i lønposen. I kan også aftale, at det udløser et beløb at nå årlige delmål på vej mod et langsigtet mål.

Eksempler på emner der kan udløse resultatløn:

 • Pædagogisk udvikling
 • Skolens elevtal
 • Personalepolitiske mål
 • Øget synlighed i lokalområdet

Resultatløn hører også under ”engangsvederlag”, og der er visse grænser for, hvor meget bestyrelsen samlet må bruge på den type vederlag. Det kan du læse mere om i vejledningen – find den på hjemmesiden under ”Løn & Ansættelse”. Dog kan du og bestyrelsen godt aftale endnu større engangsvederlag, hvis I ansøger ministeriet om det og får det bevilget. Husk at lederkonsulenten kan hjælpe jer, hvis I er i tvivl om mulighederne for engangsvederlag.

Brug lønsystem et, når dine opgaver ændrer sig

Husk at lægge mærke til, når dine opgaver som leder ændrer sig. Har du fået andre eller nye opgaver som leder, kan du bruge løntabellerne og skemaerne til at forhandle din løn, så den passer til dine opgaver. Det kan også være, at dine opgaver er de samme, men at du har fået mere ledererfaring, fordi du har været på jobbet i længere tid og derfor vil forhandle din løn op inden for intervallet i løntabellen. Vi anbefaler som tommelfingerregel, at grundlønnen løbende reguleres op for øverste leder, indtil maksimalgrænsen er nået.

Aftal lønnen flere år frem

Det tager dyrebar tid at gå til lønforhandlinger, og vi anbefaler derfor, at du aftaler lønnen flere år frem med skolens bestyrelse.

Skulle opgaverne i jobbet ændre sig inden aftalens udløb, må I selvfølgelig tage en ny forhandling, men kører det efter planen, er der ingen grund til at mødes år efter år og aftale det samme.

Det er også smart at aftalen gælder ud over udløbsdatoen, hvis I af en eller anden grund ikke når at lave en ny aftale, før den gamle løber ud. På den måde risikerer du ikke at stå
uden lønaftale eller blive presset til at lave en ny aftale, du ikke er tilfreds med.

Sæt lønforhandling i kalenderen

Frie Skolers Ledere anbefaler, at den enkelte leder har udsigt til en fortsat lønudvikling igennem karrieren. Sæt derfor tid af i din kalender, så du husker at holde lønsamtalen jævnligt og har tid til at forberede dig. Eksempelvis kan I snakke løn i forbindelse med den årlige udviklingssamtale.

Lav en lønpolitik

Det gør det lettere for både ledere, bestyrelse og nye kandidater, hvis I på skolen aftaler en generel lønpolitik, der er tilpasset lige præcis din skole og de lokale forhold.

En lønpolitik beskriver, hvordan skolens strategi og målsætning spiller sammen med ledernes lønforhold, så skolen kan tiltrække de ledere, den har brug for. Bestyrelsen kan lade sig inspirere af principperne fra overenskomsten, der sigter mod:

 • Fortsat løn- og kompetenceudvikling for den enkelte leder
 • Grundløn, som også fremadrettet matcher stillingens indhold
 • Løntillæg, der understøtter lønpolitikkens formål og tager højde for skolens og lederens øvrige omstændigheder i forhold til stillingen.

Kontakt sekretariatet, hvis du vil mere hjælp til skolens lønpolitik.

Frie Skolers Ledere
Tlf.: 7025 1008
Mail: info@fsleder.dk