Tips til at forhandle løn

Sådan forhandler du din egen løn

Som leder står man i den dobbeltrolle, at man skal varetage både skolens økonomiske interesser og sin egen interesse i at få en passende løn. Det er ikke altid lige let. Denne side giver både konkrete tips og gode argumenter for en passende løn. Og husk, at det også er i skolens og bestyrelsens interesse, at lederlønnen har et passende niveau.

Vi anbefaler, at du kontakter sekretariatet, før du forhandler løn – gerne i god tid, så vi kan komme med endnu flere input og argumenter. Du kan også altid kontakte os for at få et løntjek.

Er du nyansat leder, er vi også klar. Målet er selvfølgelig, at du skal have den bedst mulige løn allerede fra din første dag på arbejde. Vi kan også hjælpe med et udkast til en samlet lønaftale.

Vi ønsker at hjælpe dig med at få en gennemskuelig sammenhæng mellem din løn og din ansættelse som leder på en fri grundskole eller efterskole.

Læs op på reglerne

For lederne er der to forskellige lønsystemer: Et for de øverste ledere og et for de øvrige ledere.

Start med at læse op på reglerne i OK-håndbogen og eventuelt “Bemyndigelsesskrivelsen”, hvis du er øverste leder.

Der er to faktorer, der primært styrer din løn. Det er skolestørrelsen og så de resultater, kvalifikationer og funktioner, du kan få tillæg for gennem aftaler med bestyrelsen eller øverste leder.

Reglerne gælder for alle frie grundskoler og efterskoler (hvor der dog er andre intervaller).

Lønsystemet giver en stor fleksibilitet og mulighed for at fremme den enkelte skoles udvikling, prioriteringer og værdier. Men det gør også, at du selv skal forhandle dig frem til en del af din løn.

Da din skoles bestyrelse består af frivillige kan den være mangfoldigt sammensat. Derfor har den ikke altid kendskab til lederløn og ansættelsesvilkår. Det kan være en opgave for dig at hjælpe dem til den indsigt. Du kan endvidere henvise bestyrelsen til jeres skoleforening, da skoleforeningerne rådgiver bestyrelserne og har forskellige onlinekurser og materialer på deres hjemmesider.

På vores hjemmeside kan du også finde statistikker og skemaer til lønaftaler.

Øverste leder: Find dit interval og aftal resultatløn

Din faste månedsløn skal ligge indenfor et interval, der følger skolens elevtal. I din intervalløn skal tages højde for kvalifikationer og manglende adgang til overarbejdsbetaling og diverse tillæg.

Dertil vil det normalt være relevant at indgå en resultatlønsaftale med bestyrelsen.

Øvrige ledere: Basisløn suppleret af tillæg

Din basisløn er ikke til forhandling. Den er fast og afhænger af skolens elevtal.

Det vil være relevant for dig at forhandle varige og eventuelt også midlertidige månedlige tillæg hjem i form af kvalifikationstillæg og funktionstillæg.

Da du har mulighed for månedlige tillæg uden loft, er det knap så relevant at forhandle om årlige engangsvederlag medmindre helt særlige omstændigheder taler for det.

Hvad er almindeligt og hvad er særligt?

 • Især for øverste ledere er det vigtigt at være opmærksom på, hvad der er forventeligt og almindelig veludført arbejde for dig som leder, da det er omdrejningspunktet for forholdet mellem intervallønnen og det årlige engangsvederlag
 • For øvrige ledere er det vigtigt at være opmærksom på alle de relevante kvalifikationer, store som små, du kan få tillæg for. Der er ikke noget fastsat beløb.

Når du og dine opgaver ændrer sig

 • I løbet af årene vil dine opgaver nok ændre sig. Der kan komme nye til, skolen vokser, I bliver flere eller færre i ledelsen eller lignende. Så husk at forhandle din løn løbende.
 • Du ændrer dig også som leder; du bliver mere erfaren og tager måske kurser og uddannelse.
 • Vi anbefaler, at nå intervallets loft hurtigt og regulere op på tillæg.
 • Hvis du som øverste leder stopper i løbet af en aftaleperiode, så husk at bede om en relativ evaluering og udbetaling af engangsvederlag

Gode råd til forhandlingen af Malene Rix

 •  Du kan læse hendes gode råd i opsummeret form på denne side.

God dialog med formandskab og bestyrelse

 • De øverste ledere, der opnår mest i løn, sørger for at have en åben og tillidsfuld dialog med formandskabet, så forhandlingerne er trygge, og bestyrelsen forstår deres rolle.

Fortæl bestyrelsen om din indsats

 • Bestyrelsen kender ikke nødvendigvis til dine opgaver og indsats som øverste leder. Det er en god idé at give bestyrelsen indsigt i dine opgaver og indsatser løbende på bestyrelsesmøderne – især når det er noget ud over det sædvanlige
 • Afstem også kompetencefordeling og hvad der forventes i store træk. I praksis kan og skal bestyrelsen ikke detailstyre, da man som leder er ansat til at lede – også sig selv.

Flerårige strategier

I forbindelse med budgetlægning ser man ofte flere år frem. Mange skoler har flerårige strategier for organisationen, pædagogikken, økonomien, bygningerne, personalet, forældresamarbejdet, kommunikationen, lokalområdet og lignende.

Det er naturligt at tilknytte den øverste leders løn til de flerårige strategier.

Hvert år skal bestyrelsen evaluere opfyldelsen af mål og delmål, og hvert år skal der aftales mål for det næste år.

Som leder er det ofte også dig, der kommer med indstillinger og idéer til bestyrelsen om hvilken vej skolen skal udvikle sig. Så du har god mulighed for selv at bidrage til de flerårige strategier og en større sikkerhed i dine årlige engangsvederlag.

Den årlige evaluering betyder også, at I kan tage højde for, hvis opgaverne og målene har ændret sig eller der er opstået større uforudsete hændelser i årets løb. Så kan det blive aktuelt at aftale honorering for særlig indsats.

Ret til lønforhandling hvert år

Alle ansatte har ret til at bede om en lønforhandling en gang om året. Også ledere.

Det anbefales normalt at starte lønforhandlingen i forbindelse med budgetlægningen i november, så man sikrer, at pengene er afsat eller man kender rammen for lønnen.

Det er dog ikke sikkert, at man faktisk får det afsatte eller at lønforhandlingen giver det resultat, man forventer. 

Lønpolitik for ledelsen

En lønpolitik beskriver, hvordan skolens strategi og målsætning spiller sammen med ledernes lønforhold, så skolen kan tiltrække de ledere, den har brug for.

 • Hvem forhandler med hvem? Øvrig leder med leder? Leder med bestyrelsesformand?
 • Hvornår indledes forhandlingerne?
 • Hvornår skal de være afsluttet?
 • Hvilke principper eller værdier styrer lønnen? Forskel til øvrige medarbejdergrupper?
 • Hvordan overleveres fra siddende bestyrelse til kommende bestyrelse?
 • Hvornår udbetales årligt engangsvederlag?
 • Hvornår afsættes midlerne til løn? (Typisk ved budgetlægningen)

Kontakt sekretariatet, hvis du har brug for hjælp til en lønpolitik for ledelsen.

Frie Skolers Ledere
Mail: info@fsleder.dk