Løn til øverste ledere

For øverste ledere er der et interval, som lønnen skal ligge indenfor, uanset hvilken skoletype, du er skoleleder/forstander på. Lønintervallerne afhænger af skolens elevtal.

Du skal forhandle dig frem til en passende grundløn indenfor dette interval. Vi anbefaler, at du placeres i toppen af intervallet. Se intervallerne på side 4 i OK-håndbogen.

Desuden anbefaler vi, at du bruger lønforhandlingen til at forhandle dig frem til en resultatlønsaftale. En sådan aftale laves for et år ad gangen. Resultatlønsaftalen kaldes også et engangsvederlag, som er et midlertidigt løntillæg.  

Midlertidigt løntillæg = årligt engangsvederlag

Som øverste leder har du kun mulighed for at opnå et årligt engangsvederlag udover din fast aftalte intervalløn.

Varetager du arbejdsopgaver som ligger ud over det forventelige i jobbet, kan du forhandle dig til et engangsvederlag som udbetales bagud en gang om året.

Resultatløn betyder, at du og bestyrelsen aftaler et antal konkrete mål for skolen for en periode på eksempelvis 3-5 år eller blot et år. I skal genforhandle aftalen hvert år og bestyrelsen skal evaluere din resultatopfyldelse uden din tilstedeværelse. Begrundelsen skal de give på skrift.

Du kan ikke være sikker på at få udbetalt det oprindeligt aftalte beløb, hvis du ikke fuldt ud har levet op til målene.

Honorering for særlig indsats er den anden type engangsvederlag, du har mulighed for at opnå. Det udbetales også bagudrettet en gang om året. Det kan ikke aftales på forhånd. Hvis du i løbet af året har gjort en særlig indsats, fordi der opstod hændelser i løbet af året, kan bestyrelsen honorere din indsats.

Reglerne for engangsvederlaget fremgår af “bemyndigelsesskrivelsen” og tilhørende præcisering.

Eksempler på honorering af særlig indsats:

 • Pandemier eller alvorlige epidemier
 • Dødsfald eller alvorlig sygdom blandt medarbejdere eller elever
 • Brand eller oversvømmelse eller andre naturkatastrofer, der har ramt skolen
 • Kriser af anden art
 • Ualmindelig stor personaleudskiftning

Eksempler på mål for resultatløn:

 • Pædagogisk udvikling
 • Skolens elevtal
 • Personalepolitiske mål
 • Øget synlighed i lokalområdet
 • Byggeri
 • Økonomiske mål
 • Organisationsændringer

Den gode resultatlønsaftale

 • Lever op til bemyndigelsesskrivelsen og revisors tjekliste
 • Har 3-5 ret tydelige kriterier som godt kan være “bløde” indsatser, fokusområder eller konkrete tiltag
 • Evalueres skønsmæssigt
 • Aftales lidt over det forventede, så der er noget at give af – eller øge på, da et år sjældent forløber helt som planlagt

Fif til forhandlingerne:

 • Få overblik over alle de arbejdsopgaver, der ligger udover det almindelige forventelige af dig som leder. Kig bagud på året og frem på de opgaver, du mener, der kommer
 • Tal med lederkolleger på andre skoler og i dit netværk
 • Tjek op på lønstatistik hos fordelingssekretariatet og efterskoleforeningen
 • Lav flerårige strategier for skolen og tilknyt din resultatløn
 • Sørg for at have en lønpolitik for ledelsen
 • Ring eller skriv til os, så vi kan hjælpe dig videre