Tillæg til bemyndigelsesskrivelsen

Engangsvederlag til øverste leder

Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation blev ved overenskomstforhandlingerne 2018 enige om at etablere en selvstændig organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler mv.

I forlængelse heraf udsendte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den 17. september 2019 en bemyndigelse til at yde engangsvederlag, som er gældende for ledere ved frie grundskoler, private gymnasiers grundskoleafdelinger, efterskoler og frie fagskoler.

Med bemyndigelsen kan bestyrelserne yde et engangsvederlag til øverste leder og øvrige ledere på op til 130.000 kr. ekskl. pension (grundbeløb 31. marts 2012). Vurderer bestyrelsen, at der er behov for at forhøje rammen for engangsvederlag udover 130.000 kr., skal bestyrelsen indhente styrelsens godkendelse hertil.

På given foranledning skal Styrelsen for Undervisning og Kvalitet præcisere, at forhøjelse af engangsvederlaget alene kan godkendes, såfremt der ligger helt ekstraordinære forhold til grund herfor. Den variable løn kan ikke bruges til at belønne almindelig veludført arbejde og ej heller til at skabe varige lønforbedringer for pågældende ledere.

Det bemærkes i den sammenhæng, at det er styrelsens forventning, at den variable løn højest skal udgøre 25 pct. af den samlede løn.

 

Ved ansøgning om en forhøjet ramme for engangsvederlag skal bestyrelsen sende en begrundet ansøgning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Denne skal indeholde en beskrivelse af de opgaver og resultater, som bestyrelsen har ydet inden for rammen på 130.000 kr. samt en beskrivelse af de opgaver og resultater, som bestyrelsen ønsker at belønne ud over rammen.

Styrelsen ønsker yderligere at præcisere, at perioden for engangsvederlag som resultatkontrakt og særlig indsats som udgangspunkt er 1-årig og udbetales bagudrettet efter periodens udløb. Engangsvederlag kan ikke udbetales månedsvist eller kvartalsvist.

En kortere eller længere periode kan være relevant under særlige omstændigheder, såsom ved ansættelse af en ny leder i løbet af skoleåret.

Med venlig hilsen

Michael Rosenørn de la Motte

Specialkonsulent
Direkte tlf. +45 33 92 55 73

Michael.Rosenoern.de.la.Motte@stukuvm.dk