Ordinær generalforsamling den 29. april 2022

Indbydelse til ordinær generalforsamling

Kære Medlem

Frie Skolers Ledere afholder ordinær generalforsamling, fredag den 29. april 2022, kl. 10.30 – 12.00, på Hindsgavl Slot,

Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart. Der serveres efterfølgende frokost fra 12.00 til 13.00. Tilmelding er påkrævet.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Valg af referent
 3. Fastsættelse af forretningsorden
 4. Bestyrelsens beretning ved formanden
 5. Regnskabsaflæggelse ved næstformanden
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
 10. Fastsættelse af budget og kontingent
 11. Eventuelt

 

På valg til Frie Skolers Lederes bestyrelse er:
Formand Brian O. Bastiansen (genopstiller) 2-årig valgperiode
Bestyrelsesmedlem Charlotte Stou (genopstiller) 3-årig valgperiode
Bestyrelsesmedlem Poul Roed (genopstiller) 3-årig valgperiode
Bestyrelsesmedlem Jens Erik Høj-Pedersen (genopstiller) 3-årig valgperiode
Bestyrelsesmedlem Isabel Hansen (genopstiller ikke)

Bestyrelsen ønsker ikke at genbesætte Isabel Hansens plads i bestyrelsen jf. vedtægternes § 4 stk.

Tidsfrister jf. vedtægternes §7:

Frist for indsendelse af forslag til opstilling af kandidater til formands- og bestyrelsesvalg er senest fredag den 8. april 2022 kl. 10.30.
Frist for indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen er senest fredag den 8. april 2022 kl. 10.30.

Opstilling af kandidater til formands- og bestyrelsesvalget samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendes til info@fsleder.dk indenfor overstående tidsfrist.

Tilmelding:

Tilmelding til generalforsamlingen foregår ved at sende en mail til rm@fsleder.dk senest fredag den 15. april 2022. Foreningens pensionistmedlemmer er velkomne som gæster til generalforsamlingen inkl. frokost.