Ordinær generalforsamling

Indbydelse til ordinær generalforsamling

Frie Skolers Ledere afholder ordinær generalforsamling, fredag den 21. april 2023, kl.

10.30 – 12.00, på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart. Der serveres efterfølgende frokost fra 12.00 til 13.00. Tilmelding er påkrævet.

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Valg af referent
 3. Fastsættelse af forretningsorden
 4. Bestyrelsens beretning ved formanden
 5. Regnskabsaflæggelse ved næstformanden
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af næstformand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
 10. Fastsættelse af budget og kontingent
 11. Eventuelt

 

På valg til Frie Skolers Lederes bestyrelse er:
Næstformand Jeppe Møller Tobberup (genopstiller)
Bestyrelsesmedlem Maria Have (genopstiller)
Bestyrelsesmedlem Käte Dybdahl(genopstiller)
Bestyrelsesmedlem Steffen Eriksen (genopstiller ikke)
Bestyrelsesmedlem Thomas Wenzell Aziz (genopstiller)

 

Tidsfrister jf. vedtægternes §7:

Frist for indsendelse af forslag til opstilling af kandidater til næstformands- og bestyrelsesvalg er senest fredag den 31. marts 2023 kl. 10.30.
Frist for indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen er ligeledes senest fredag den 31. marts 2023 kl. 10.30.

Opstilling af kandidater til næstformands- og bestyrelsesvalget samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendes til rm@fsleder.dk indenfor overstående tidsfrist.

Tilmelding:

Tilmelding til generalforsamlingen foregår ved at sende en mail til rm@fsleder.dk senest fredag den 7. april 2023. Foreningens pensionistmedlemmer er velkomne som gæster til generalforsamlingen inkl. frokost.

Med venlig hilsen

Brian O. Bastiansen