Overenskomstforhandlinger 2021

Den 31. marts 2021 udløber de gældende overenskomster på det statslige område, og som du sikkert har bemærket i medierne, er overenskomstforhandlingerne nu afsluttet.
Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er den 6. februar blevet enige med skatteministeren om et 3-årigt statsligt overenskomstforlig.

Aftalen indeholder foruden de generelle lønstigninger bl.a. aftale om fastholdelse af reguleringsordningen, seniorbonus, en forenkling af pensionen samt løn under sorgorlov mv.

Læs hele aftaleteksten her.

DEN ØKONOMISKE RAMME OG DE GENERELLE LØNSTIGNINGER

Den samlede økonomiske ramme er på 6,75 pct. af lønnen pr. 31. marts 2021.

Foruden det statslige fælles forlig, har foreningen også skulle forhandle vores selvstændige organisationsaftale for ledere ved Frie- grund og Efterskoler mv. på plads. Disser forhandlinger er foregået mellem STUK Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, MEDST Medarbejder og Kompetencestyrelsen samt Frie Skolers Ledere.


DIN OVERENSKOMST

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 lykkedes det foreningen, udover at få sin egen organisationsaftale, at forhandle et tredje løninterval til øverste leder. Desuden fik vi skabt varige tillæg til alle øvrige ledere. Udfaldet af disse forhandlinger betød, at vi fik forbedringer for en stor del af vores medlemmer.
Endvidere kom en udvidelse af rammen for Bemyndigelsesskrivelsen samt pensionstillæg af samme.


RESULTAT AF OK 21

Overenskomstforhandlingerne 21 har i den forbindelse været en udfordring, især da de falder på et rigtigt dårligt tidspunkt. Hele Coronasituationen og den deraf nedadgående vækst i samfundet, medfører, at der er tale om en 0-krone overenskomst på alle statens områder.
Sagt på en anden måde: der er ingen penge i systemet at forhandle om denne gang. Det er vi selvfølgelig ærgerlige over, men har også forståelse herfor.

STRATEGI OG BEMYNDIGELSESSKRIVELSEN

Vores strategi ved dette års overenskomstforhandlinger har hele tiden været at sætte fokus på Bemyndigelsesskrivelsen og det vi konsekvent har påpeget som problematisk i denne forbindelse: ”den upåregnelige løndel”.
Det kan betyde, at en forholdsmæssig stor del af øverste leders løn udbetales som løntillæg, der skal forhandles for et år ad gangen samt udbetales bagud en gang årligt.

HVORFOR FOKUS PÅ ØVERSTE LEDERS LØN

Vi synes, at Bemyndigelsesskrivelsen er en udfordring af flere grunde. Dels mener vi ikke, at det er acceptabelt, at en større del af øverste leders løn får karakter af at være ”påregnelig” således, at man ikke per automatik kan forvente en fast årlig løn.

Udover at vi synes, at det er urimelige lønvilkår vi byder øverste leder, er vores store bekymring også, at det på længere sigt sætter vores sektor under pres.
Hvis ledernes løn på de frie skoler ikke er bare nogenlunde sammenlignelig med den løn, som kan hentes i folkeskolen, så er vi bekymrede for, at der i fremtiden opstår udfordringer med rekruttering og fastholdelse af øverste ledere på de frie skoler.
Dette kan meget vel blive konsekvensen, hvis der ikke bliver ændret på de ufleksible og ugunstige lønvilkår.

Som vi har fortalt ved flere lejligheder, har vores ønske op til OK 21 været at arbejde på at få flyttet midlerne fra Bemyndigelsesskrivelsen, som administreres af Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM/STUK), over i vores organisationsaftale, som varetages af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST), som er en styrelse under Skatteministeriet.

Vi synes, at det uhensigtsmæssig og særdeles besværligt, at midlerne til øverste leder skal/kan hentes fra to forskellige ministerier.

RESULTAT ELLER MANGEL PÅ SAMME

Nu hvor overenskomstforhandlingerne er afsluttet, må vi sande, at denne opgave er større end først antaget. Det er fortsat en stor udfordring for os, at vores løn varetages af to ministerier.

Vi er dog kommet så langt, at BUVM/STUK og MEDST anerkender den udfordring, det giver for øverste leders løn. MEDST betragter det desværre således, at hvis Bemyndigelsesskrivelsen flyttes over i organisationsaftalen, så er det i overenskomstmæssig sammenhæng svarende til, at der tilføres midler til vores overenskomst – selvom det ikke er tilfældet.

Vi har gentagne gange forsøgt at påpege, at midlerne allerede nu udbetales til lederne. Med den forståelse er derfor ikke en muligt for MEDST at komme os i møde med sådan en løsning i et 0-krone overenskomst år.

HVAD NU 

Vores intention har været at få sat fokus på problemstillingen og for første gang har vi haft begge ministerier med til forhandlingerne. Vi har desuden fået skoleforeningerne i tale omkring problemstillingen og aftalen er nu, at vi har fået fastlagt et mødeforløb, hvor alle parter deltager.

For os er det vigtigt at både bestyrelsernes repræsentanter (skoleforeningerne) og ministerierne deltager i drøftelser om udfordringerne og vi vil fortsat arbejde på at få smidiggjort Bemyndigelsesskrivelsen, så både ledere og skolernes bestyrelser har et gennemskueligt materiale til lønforhandling.

Vi har behov for at få et lønsystem med større påregnelige løndele og med mulighed for flerårige aftaler, da vi som sektor ikke har råd til at blive et lavtlønsområde.

Vi vil derfor i løbet af foråret fortsætte vores dialog med de to ministerier (BUVM/STUK og MEDST) i samarbejde med skoleforeningerne om, hvordan vi sammen håndterer den udfordring, så på trods af at overenskomstforhandlingerne er afsluttet, pågår arbejdet med at finde en fornuftig løsning stadig.