Så kom bemyndigelsen til at yde engangsvederlag

Som vi annoncerede i sidste nyhedsbrev er den længe ventede bemyndigelsesskrivelse om engangsvederlag endelig kommet fra ministeriet.

Der er ikke de store overraskelser i bemyndigelsesskrivelsen, men lad os alligevel her opridse, hvordan det nu skal foregå, når bestyrelsen udbetaler engangsvederlag.

Øverste leder kan kun få udbetalt engangsvederlag via Bemyndigelsesskrivelsen, mens øvrige ledere også har mulighed for at aftale midlertidige og / eller varige løntillæg via Organisationsaftalen.

Grænse for engangsvederlagets størrelse
Engangsvederlag til øverste leder kan højst være 130.000 kr. ekskl. pension (grundbeløb 31. marts 2012). Dog kan bestyrelsen under helt særlige omstændigheder søge om at tildele lederen et større engangsvederlag, hvis de søger og får en særskilt bemyndigelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Engangsvederlag som resultatløn
Der er to former for engangsvederlag, nemlig resultatløn og vederlag for en særlig indsats. Resultatløn betyder, at bestyrelsen sammen med lederen aftaler nogle fastlagte resultater og et beløb, som lederen får udbetalt, hvis resultaterne er opnået.

Når bestyrelsen indgår aftalen om resultatløn, aftaler de ud over de ønskede resultater også den økonomiske ramme og den periode, lederen har til at opnå resultaterne. Når perioden er udløbet, drøfter bestyrelsen resultaterne med lederen og beslutter herefter, om hele eller en del af beløbet skal udbetales. På beslutningsmødet er det bestyrelsen alene, der træffer beslutningen, og lederen må ifølge skrivelsen ikke være fysisk til stede til beslutningsmødet.

Vederlag for en særlig indsats
En særlig indsats er midlertidige opgaver som lederen skal løse i en begrænset periode. Det vil sige, at der ikke kan udbetales penge for en særlig indsats, der allerede er udbetalt penge for én gang. Samtidig kan dette vederlag ikke udbetales for ”almindeligt veludført arbejde”, men skal altså være noget, der både er midlertidigt og ud over den normale jobbeskrivelse.

For at få et vederlag for særlig indsats, skal lederen ifølge skrivelsen lave en skriftlig redegørelse til bestyrelsen, som så beslutter størrelsen på vederlaget. Bestyrelsen kan dog også vælge at delegere beslutningen om vederlag til øvrige ledere, videre til skolens øverste leder.

Forholdsmæssigt tillæg, hvis lederen fratræder
Hvis lederen fratræder midt i en periode, hvor der er aftale om resultatløn eller vederlag for særlig indsats, udbetaler bestyrelsen en forholdsmæssig del af løntillægget, der svarer til det, der opnået eller udført indtil fratrædelsesdatoen.

Læs mere om resultatløn og vederlag for særlig indsats i den nye lederaftale